טוסקנה אומנות העור - יבואן תיקי העור מהקלאסיקה האירופאית

 

 

0544601929

תקנון

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "טוסקנה אומנות העור " (להלן: "האתר").

הקדמה
אנו מבקשים אתכם לקרוא בעיון ובקפידה את תקנון האתר  לפני  שתבצעו רכישה באתר או באמצעות הטלפון.
נבקש להדגיש בפניכם כי כול המבצע פעולה כלשהי באתר, מאשר בכך כי קרא את תקנון האתר, הבין את תוכנו ואת האמור בו, והוא מסכים לתנאיו, וכן כי לא תהיה לו, או למי מטעמו, כל טענה או תביעה כנגד טוסקנה אומנות העור, לעניין האמור בתקנון האתר ו/או לעניין ביצוע פעולות בו ו/או תוצאותיהן.
היה ומצאתם כי אינכם מסכימים לאמור בתקנון האתר, הינכם מתבקשים שלא לעשות באתר כל שימוש ו/או לבצע רכישה באמצעותו ו/או באמצעות הטלפון ו/או בפניה ישירה לחנות באמצעות המייל.
 
1. כללי

1.1.  האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד.

1.2. טוסקנה אומנות העור שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת, מכל סיבה, וזאת  בלא מתן כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.

1.3. בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלה אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים:

1.3.1. גולש - אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר באמצעות האינטרנט.

1.3.2. קונה - גולש שביצע פעולת קניה לרכישת מוצר ו/או מוצרים באתר ו/או באמצעות פניה טלפונית ו/או פניה ישירה במייל לטוסקנה אומנות העור.

1.3.3. קניה ו/או רכישה - קנית מוצר בחנות בהתאם להוראות תקנון זה.

1.4.   האמור בתקנון זה נאמר בלשון נקבה וזאת מטעמי נוחות בלבד, ויחול, על כל סעיפיו והוראותיו, על כל אדם – זכר או נקבה, יחיד או רבים, ו/או כל גוף ו/או ישות משפטית באשר היא.

1.5. טוסקנה אומנות העור שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תקנונים נוספים למכירות מיוחדות ו/או מוצרים ספציפיים כלשהם, ובמקרה שכזהתיגברנה הוראות כל תקנון מיוחד שתקבע טוסקנה אומנות העור, על הוראות תקנון זה.

1.6. טוסקנה אומנות העור תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה.

התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה.

1.7 שינוי תקנון לא יחול על עסקה שהחלה.

2. הזכות לבצע קניה באתר

2.1. ביצוע קניה באתר מוגבל למי אשר מקיים את כל התנאים להלן:

2.1.1.  תושב מדינת ישראל, בעל תעודת זהות תקפה, בן 18 שנים ומעלה, ו/או גוף משפטי מאוגד על פי דין.

2.1.2. מחזיק בכרטיס אשראי, תקף בישראל, של אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, אשר באמצעותם ניתן לבצע רכישות באתר – על-פי שיקול דעת  של טוסקנה אומנות העור.

3.ביצוע רכישה באתר

3.1.  תשלום התמורה עבור המוצר הנרכש באתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות פייפל.

3.2. כמו-כן עומדות ללקוח אפשרויות נוספות לתשלום:.העברה בנקאית או תשלום בעת איסוף עצמי בחנות טוסקנה אומנות העור,  לפרטים יש ליצור קשר עם טוסקנה אומנות העור.

3.3. תנאי מוקדם לרכישה כלשהי ו/או לביצוע פעולה כספית כלשהי באתר הינו קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי טוסקנה אומנות העור.

4.  תנאי המכירה

4.1.  תיאור המוצרים ומחירם הינם אלה המופיעים בכיתוב שבאתר בלבד.

4.2.  המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד וכוללים מע"מ.

4.3. ידוע לקונה כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי טוסקנה אומנות העור ליצור קשר עם הקונה, לשם תיאום אספקת המוצר, וזאת תוך 7 ימיםמיום ביצוע הקניה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הקונה.

במקרה זה לא יהיה על טוסקנה אומנות העור  חובה לספק את המוצר לקונה, ולקונה לא תהיה כל טענה כלפי טוסקנה אומנות העור בגין ביטול העסקה עלפי סעיף זה.

4.4. במידה והמוצר שהוזמן אזל ו/או נפלה טעות ברורה, בתיאור המוצר ו/או במחירו ו/או בפרט מידע מהותי אחר, ו/או במידה ובשל גורמים שאינם תלויים טוסקנה אומנות העור  ואינם בשל רשלנותה, טוסקנה אומנות העור  לא תוכל לספק לקונה את המוצר במועד, העסקה לא תחייב את טוסקנה אומנות העור.

במידה והתשלום נגבה, התשלום יוחזר באופן מיידי לצרכן ולצרכן לא תהיה כל טענה כנגד טוסקנה אומנות העור.

5.  תנאי הרכישה

5.1.  הגולש המעוניין לרכוש מוצרים באתר יידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים:

5.1.1.  שם פרטי ושם משפחה או שם התאגיד.

5.1.2.  מס' תעודת הזהות או מס' התאגיד (ח.פ., ח.צ. או מספר שותפות וכד').

5.1.3.  כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד.

5.1.4.  מס' הטלפון הנייד של הגולש.

5.1.5.  כתובת הדואר האלקטרוני של הגולש.

5.1.6.  מספר כרטיס האשראי של הגולש ותאריך תוקפו של כרטיס האשראי, מספר ביקורת שמצידו האחורי של הכרטיס

5.1.7. זיהוי המוצרים אותם מבקש הגולש לרכוש כאמור באתר, ומספר היחידות מכל מוצר אותן הוא מבקש לרכוש.

5.2. הקלדת הנתונים כאמור על ידי הקונה כמוה כהתחייבות של הקונה לרכוש את המוצר ולשלם לטוסקנה אומנות העור את מחירו הנקוב באתר.

הקונה מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר לטוסקנה אומנות העור את הסכום בו התחייב הקונה.

5.3. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הקונה, תחול על הקונה.

רישומי המחשב כפי שיופיעו באתר טוסקנה אומנות העור יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הקונה.

5.4. בביצוע פעולה באתר, מצהיר הגולש כי נהיר וידוע לו שהגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר, מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977.

טוסקנה אומנות העור תהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל הצעה אשר לכאורה הינה הצעה בדויה ו/או אשר מכילה פרטים בדויים או כוזבים לכאורה, למשטרת ישראל ו/או לגוף אחר אשר הטיפול בנושא זה מצוי בסמכותו. כמו-כן, תהיה טוסקנה אומנות העור רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לתביעה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעולות אלה.

5.5. טוסקנה אומנות העור מתחייבת שהנתונים ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידי לגורמים שלישיים חיצוניים.

6.  המוצרים באתר

6.1.  המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של טוסקנה אומנות העור

6.2. טוסקנה אומנות העור רשאית להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

כל שינוי כאמור לעיל לא יפגע בעסקה שכבר החלה.

6.3.  טוסקנה אומנות העור תציג לגבי כל מוצר את מחירו ואת עלות משלוחו לכתובת הקונה (במידה ותחול) .

6.4.  במידה והמוצר לא יסופק לקונה בתוך 15 ימי עסקים מיום הקניה, יהיה הקונה זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלואהתמורה אשר שילם.

7.   התשלום

7.1.  בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לטוסקנה אומנות העור לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידיהקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.

7.2.  הקונה לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסיהאשראי לגביית התמורה.

מובהר כי הקונה לא יהיה ראשי לבטל שלא כדין תשלום.

7.3.  התמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת בהצעת המוצר.

8.   אחריות ומדיניות החזרות/ החלפות

8.1.  אחריות טוסקנה אומנות העור למוצרים מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוח בלבד.

8.2.  האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן של המוצר על פי דין.

8.3.  טוסקנה אומנות העור תחליף או תחזיר ללקוח את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:

8.3.1. המוצר הוחזר לטוסקנה אומנות העור תוך 14 יום מקבלת המוצר ע"י הקונה ולאחר תאום טלפוני בין הקונה וטוסקנה אומנות העור.

8.3.2. המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש.

8.3.3. שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר. והלקוח יתיר לטוסקנה אומנות העור להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.

9.  ביטול רכישה

9.1.  ביטול רכישה על-ידי הקונה

9.1.1.   ביטול רכישה על ידי קונה יהיה בכפוף לאמור בסעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

9.1.2.   ביטול רכישה על ידי קונה הזכאי לבטל את העסקה על פי האמור לעיל, יעשה תוך 7 יומים מיום קבלת המוצר לידיהקונה בכפוף לתנאים שלהלן:

9.1.2.1. ביטול עסקה ייעשה תוך 7  ימים מקבלת המוצר, או מסמך העסקה לפי המאוחר ביניהם.

9.1.2.2. הודעה על ביטול תימסר טלפונית ותאושר ע"י הקונה בפקס ו/או בדוא"ל ו/או בדואר.

9.1.2.3. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, ו/או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, יושב לו כספו של הקונה תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם, בתוספת עלות דמי הביטול בהם תחוייב טוסקנה אומנות העור  על-ידי חברת כרטיסי האשראי.

9.1.2.4. עלות משלוח החזרת המוצר, תהיה על חשבון הקונה.

9.1.2.5. לא תתאפשר ביטול הרכישה של מוצר אשר הורכב ו/או הוזמן במיוחד על-פי הזמנת הלקוח.

9.2.  ביטול עסקה עקב פגם או אי-התאמה

9.2.1.  בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי-אספקת המוצר במועד שנקבע, לא ייגבו דמי ביטול.

9.2.2.  כספו של הרוכש יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.

9.2.3.  עלות משלוח החזרת המוצר, תהיה על-חשבון טוסקנה אומנות העור.

9.2.4.  המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.

10.  פרט לאמור לעיל, לא יהיה הקונה זכאי לבטל את הקניה והקונה יחויב במלוא סכום התמורה אותו התחייב לשלם לטוסקנה אומנות העור.

11.  תכנים המפורסמים באתר על ידי גולשים בלתי מורשים

11.1. חל איסור העלאת תכנים לאתר ע"י גולשים ו/או גורמים שלא קיבלו את אישורה של טוסקנה אומנות העור לעלותם. תמונות ותכנים המועלים ע"י גולשים לאתר ללא אישור מהווים תוכן גולשים  בלתי מורשים.

11.2. טוסקנה אומנות העור אינה אחראית לתוכן המופיע בתמונות והמידע המוצג בקבצים המועלים ע"י גולשים בלתי מורשים.

11.3. אין בתמונות והתכנים המועלים ע"י גולשים בלתי חוקיים לאתר משום המלצה או הבעת דעה כלשהם מטעם טוסקנה אומנות העור ביחס לתוכן התמונות, למוסר התמונות, טיב המידע ואמינותו.

11.4.  טוסקנה אומנות העור לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים של גולשים בלתי חוקיים הנמצאים באתר בכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן,דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות,ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

11.5.  יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ולאתר אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי האתר אינו אחראי לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים,פרסומות, או חומרים אחרים ("החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי האתר לא יהיהאחראי לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתריאינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.


12.  זכויות יוצרים וקניין רוחני

12.1. מובהר כי החומרים המוצגים באתר מטעם טוסקנה אומנות העור מוגנים בזכויות יוצרים ואין לעשות בהם שימוש ללא קבלת אישור מראש ובכתב מטוסקנה אומנות העור.

12.2. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של טוסקנה אומנות העור ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי טוסקנה אומנות העור בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור טוסקנה אומנות העור בלבד.

12.3. כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים,סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הינם בבעלות בלעדית של טוסקנה אומנות העור ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות שימוש.

13. מקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של גולש ו/או קונה כלפי טוסקנה אומנות העור יהיה בבית משפט מוסמך במחוז השרון.


14. הספקת המוצרים:

אריזת המוצר והספקתו תתבצע בתוך 3 ימי עסקים

המוצר ישלח ע"י דואר ישראל בדואר רשום ומבוטח

זמני הגעת המשלוח לפי דואר ישראל עד 3 ימי עסקים

טוסקנה אומנות העור הינה אחראית לפריט עד הספקתו הסופית לנמען


15.  ניתן להחזיר את המוצר באריזתו המקורית עם חשבונית מס מקור ולקבל החזר כספי בתוך 7 ימים מקבלת המוצר


16.  דף התשלום באתר מאובטח בתקן  PCI-DSS

תיקי עור לנשים תיקי עור לגברים ארנקי נשים ארנקי גברים תיקי עור למנהלים תיקי עור מנהלות תיקי עבודה מעור תיקי צד - מסנג'ר תיקי רופא וינטאג' תיקי עור למחשבים וטאבלטים תיקי נסיעות מעור תיקי גב מעור חגורות עור לגברים חגורות עור לנשים תיקי רחצה ואיפור מכתביות ויומנים מעור קופסאות עור לשעונים וסיגריםטוסקנה אומנות העור
אחוזה 96, מרכז אלרם, רעננה
טלפון : 09-7739888

שעות פעילות וטלפונים
ימים א' עד ה' - 09:30-20:00
יום ו' וחגים - 09:30-15:00
    
טוסקנה אומנות העור אחוזה 96, מרכז אלרם, רעננה טלפון : 09-7739888 

 
                                     אחוזה 96, רעננה, מרכז אלרם
ניתן להזמין ולרכוש דרך האתר ובטלפון 09-7739888 | PayPal בכרטיס אשראי
דף הבית | אודות טוסקנה  | תיקי עור לנשים | תיקי עור לגברים | מתנה לאישה לגיל חמישים | מפת האתר |  תקנון האתר  | צור קשר

 
 בניית האתר: אורית גפני  קונספט ועיצוב: ZIV GAVISH
לייבסיטי - בניית אתרים